ACTIEVE KUNSTEDUCATIE

Al doende inzicht krijgen in de handelingen, gedachten en gevoelens tijdens een artistiek proces.

Een artistiek proces doet beroep op verschillende manieren van handelen, denken en voelen. In een kunsteducatief proces bij WISPER leer je de deelnemer autonoom te worden in die handelingen, gedachten en emoties.

OMGAAN MET IDEEËN

Artistiek creëren heeft te maken met de zoektocht naar nieuwe en onverwachte ideeën en mogelijkheden. Daarvoor moet je steeds opnieuw bestaande gewoontes en denkpatronen overwinnen.   

Divergent denken en handelen

Om nieuwe oplossingen tegen te komen, moet je kunnen divergeren: een vraagstelling van verschillende kanten benaderen. Niet stoppen bij het eerste idee maar blijven associëren en uitproberen om zoveel mogelijk alternatieven te ontdekken. Artistiek bezig zijn gaat over het loslaten van een resultaatgerichtheid door gericht te experimenteren. Met als doel: het ontdekken van mogelijkheden, concepten en uitwerkingen die je vooraf niet had kunnen plannen.     

In een kunsteducatief proces volstaat de opdracht ‘experimenteer maar’ niet. Daarvoor heb je gerichte instructies nodig. Je leert de deelnemer te variëren door zelf verschillende parameters aan te reiken.    

'Kies een concrete handeling uit je ochtendroutine ...'

Kies een concrete handeling uit je ochtendroutine. Herhaal die beweging, maar maak de gebaren eens groter, en vervolgens kleiner. Speel nu met tempo en voer de handelingen snel of juist in slow motion uit. Probeer een intentie in je beweging te steken: ben je gehaast, maak je je met tegenzin klaar, ben je vrolijk? Kijk eens wat er gebeurt wanneer je een bepaalde handeling herhaalt binnen het geheel?   

Transformeren - herdefiniëren

Transformeren of herdefiniëren zijn methoden om nieuwe pistes te verzamelen vanuit bestaande elementen. Door eigenschappen (functie, ordening, ruimte, grootte, materie, relatie, intentie, vorm) te veranderen, worden deze elementen iets anders, iets nieuws.

 In een kunsteducatief proces kan je een deelnemer aanzetten om in de verbeelding te spelen met voorwerpen, personages en situaties. Dat doe je door bepaalde kenmerken te vervangen, herordenen, weg te laten, in vraag te stellen:  

'Wat gebeurt er als je de pauzes in deze melodie verplaatst?'

Wat gebeurt er als je de pauzes in deze melodie verplaatst? Wat is er nodig om van deze jurk een hoofddeksel te maken? Wat gebeurt er wanneer we de poten van deze tafel ongelijk zagen? Wat als ik deze dans op een ladder zou dansen? Wat als Roodkapje en de wolf van rol wisselen? Zoek eens naar materiaal om een beker mee te maken die geen vloeistof kan bevatten?

Flexibel oplossen

 Af en toe moet je door gewoonte getrainde oplossingsstrategieën loslaten omdat de situatie verandert. Dat is een vereiste om flexibel te kunnen inspelen op de nieuwe problemen die bij die verandering horen. 

In een kunsteducatief proces kan je de deelnemers in dit flexibele oplossen laten oefenen door hen onverwachte problemen op te leggen.

'Herschrijf deze liefdesbrief zonder dat je adjectieven gebruikt.'

Herschrijf deze liefdesbrief zonder dat je adjectieven gebruikt. Speel deze gevechtsscène nogmaals maar dan zonder beweging. Draai je blad om en verwerk de vlakken en kleuren opnieuw tot een voor jou evenwichtige compositie.   

Combineren en verbinden

 Combinerend denken en handelen is de vaardigheid om zaken te verbinden die op het eerste zicht niets met elkaar te maken hebben. Hoe verder begrippen, woorden en beelden uit elkaar liggen, hoe meer de verbeelding moet aangesproken worden om ze toch met elkaar te verbinden, om overeenkomsten te vinden.  

Om in een kunsteducatief proces het verbeelden te oefenen, maak je voor de deelnemer de gedachtesprong tussen de te verbinden elementen aanvankelijk klein, maar geleidelijk groter.   

'Verbind deze situaties met elkaar ...'

Verbind deze situaties met elkaar: Handen schillen een appelsien ... Iemand doet een keukenla open. Verbind nu deze situaties met elkaar: Handen schillen een appelsien ... Iemand graaft een gang door de aarde.

Convergent denken en handelen   

Tijdens de divergente fase komen een veelheid aan oplossingen naar voren, waaruit je vervolgens moet kunnen overstappen naar het maken van keuzes, doelgericht naar een plan werken, verfijnen, afbakenen. 

 Ook deze convergente fase in het maakproces kan divergente momenten bevatten. Het concept-ontwerp is immers niet rechtlijnig maar bevat nog meerdere momenten van herbeginnen, variaties zoeken, van oplossingsstrategie veranderen.   

In een kunsteducatief proces stimuleer je een deelnemer om ideeën te screenen op praktisch en inhoudelijk vlak. Tussentijdse deadlines, besprekingen en planningen kunnen daarbij helpen.

OMGAAN MET DE ARTISTIEKE DISCIPLINE   

Werken binnen een artistiek domein vereist een vocabulaire. In een kunsteducatief proces leer je de deelnemer analytisch kijken en maken vanuit de parameters van dans, theater, muziek, beeld ...

Gaandeweg raken deelnemers vertrouwd met de begrippen waarmee ze de bouwstenen van een artistieke discipline kunnen herkennen en benoemen, en ermee kunnen experimenteren.

OMGAAN MET HET AMBACHT 

Om de technische aspecten van het ambacht onder de knie te krijgen, is oefening en herhaling nodig: het hanteren van gereedschappen en materiaal-technische procedures, het gebruik van ademhaling en stem, woordenschat en taal, het bewegingsmatig trainen van je lichaam.

Maar in een kunsteducatief proces wordt het perfect beheersen van de handleiding niet als eindstadium gezien. De toepassing van een technische procedure zal altijd in zekere mate een interpretatie zijn en appel doen op je durf en kennis om in te gaan tegen de regels en voorschriften, om het zoeken en vernieuwen op te starten.  

Het beheersen van de techniek wordt zo een voorwaarde om de op dat moment geldende conventies rond die techniek te kunnen en durven doorbreken.  

Techniek gaat hand in hand met de vraag hoé je deze inzet – of er juist regelrecht tegen ingaat: bewust vals zingen, een foto moedwillig overbelichten, de gangbare woordklemtonen negeren in een spoken word performance, een pirouette uitvoeren met geplooide knieën.  

OMGAAN MET GEVOELENS

Een artistiek maakproces is nauw verbonden met persoonlijke vragen en keuzes. Waar sta ik voor? Wat wil ik overbrengen? En op welke manier? De identificatie met je werk is groot en maakt je als maker kwetsbaar voor de reacties erop.

In een kunsteducatief proces leer je een deelnemer om zichzelf te sturen, om de gevoelens en gedachten tijdens een maakproces te herkennen en te kanaliseren. Zowel de positieve (dit heeft potentieel, ik heb zin om dit verder uit te proberen of te onderzoeken, ik word hier enthousiast van) als de negatieve (ik zit vast, ik heb geen ritmegevoel, ik durf dit niet voor te lezen, mijn ideeën zijn niet origineel).   

COMMUNICEREN EN SAMENWERKEN 

Vaak ben je niet alleen in een maakproces. Dan word je uitgedaagd op vlak van ideeën en artistieke affiniteiten: laat je de eigen ideeën even los of probeer je de ander te overtuigen van jouw voorstel? Durf je een ongewoon idee te delen? Ben je je bewust van je rol in een samenwerking? Voel je aan wanneer je een stap terug moet zetten?     

Interactie met de andere in een artistiek proces vergt heel wat flexibiliteit – hoe gedraagt de andere zich en hoe interpreteer je dat gedrag? Wat is de persoonlijke en artistieke bagage van de andere? Hoe kan je constructief en empathisch reageren als je iets niet goed vindt? Sta je zelf open voor feedback?      

In een kunsteducatief proces oefenen we op het omgaan met een complexiteit van interacties. Samenwerking gaat uit van een evenwaardigheid tussen de deelnemers met oog voor diversiteit in artistieke taal, temperament, energielevel, technische bagage.   

'Deelnemers verbinden tekenend en knippend een eigen illustratie met die van iemand anders ...'

Deelnemers verbinden tekenend en knippend een eigen illustratie met die van iemand anders, dansers vullen elkaars lege ruimte in, acteurs accepteren spelend wat er in een improvisatie naar boven komt, muzikanten dempen of soleren spontaan binnen een groepsjam, schrijvers geven elkaar feedback, fotografen staan model voor elkaar.

OMGAAN MET DE WERELD   

Kunst verhoudt zich tot de wereld. Een artistieke activiteit vindt plaats binnen een sociale, historische en culturele realiteit.  

Kunsteducatie biedt de deelnemer een bredere context en zet bijna gelijktijdig aan tot reflectie op die context.

'Als we het hebben over het schilderen van huidskleur ...'

Als we het hebben over het schilderen van huidskleur, kunnen we het ook hebben over het gebrek aan keuze huidskleur in het assortiment pleisters van een doorsnee supermarkt. Bij een kennismaking met de instellingen van een fotocamera, kan het ook gaan over het feit dat een standaard lichtmeter is afgestemd op het portretteren van witte mensen.

In een kunsteducatief proces leer je de deelnemer al makend en spelend bewust worden van de eigen culturele manieren en hoe deze in relatie staan tot de manieren van een sociaal-culturele ‘ander’. Die ander brengt een ander wereldbeeld binnen. Hoe meer interactie tussen die wereldbeelden, hoe meer het eigen wereldbeeld en de eigen kijk op kunst verbreedt.

SLOT

De docent brengt deze doe-, denk- en voelprocessen doelgericht op gang, rekening houdend met het inhoudelijk traject, de groepsdynamiek en het niveau en de interesses van de deelnemers.

De opdrachten dagen nu eens het associatievermogen en de verbeelding uit, dan weer stuurt een oefening naar interactie met andere deelnemers, een andere keer kiest de docent om een specifieke (muzikale, theatrale, dansante ...) parameters diepgaand te onderzoeken. Terwijl de deelnemer al doende en reflecterend de artistieke discipline leert kennen, groeit ook het inzicht in het creatief denken en in de emotionele en sociale vaardigheden waarop een maakproces beroep doet.

Om het leren binnen deze processen aanwezig te maken zijn er enkele voorwaarden. De deelnemer moet gemotiveerd zijn om te leren, moet zich geaccepteerd voelen door de groep, moet vertrouwen hebben in de begeleider en de omgeving en moet kunnen reflecteren over de eigen ervaringen.

Minstens even belangrijk als wát je onderwijst, is dus hoe je het leren organiseert met behulp van opdrachten, werkvormen en fasering. Aan de begeleidingsmethode in de kunsteducatie wijden we een apart hoofdstuk.

WISPERpro is ons cursusaanbod speciaal voor leerkrachten en groepsbegeleiders in de kunsteducatie, ideaal voor het opdoen van input en het uitwisselen onder vakgenoten!

Ontdek alle WISPERpro cursussen Schrijf je in op de WISPERpro nieuwsbrief
Cursusbeeld 3